Xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội (Bài 2 – Pháp lý NOXH)

LỜI MỞ ĐẦU: Tiếp theo bài đầu tiên về định nghĩa cũng như đối tương được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cũng như rất nhiều khách hàng cũng như bạn bè thắc mắc về việc mua nhà ở xã hội có phải bốc thăm, tính điểm hay không? 

Các bạn hãy cùng banggiavn –  bảng giá dự án Hà Nội và một số chuyên gia về bất động sản bàn, chia sẻ cũng như tìm hiểu nội dung về nhà ở xã hội, để hiểu rõ về chính sách, pháp lý đối với loại hình nhà ở đặc thù này.

NHÀ Ở XÃ HỘI CÓ PHẢI CHẤM ĐIỂM, BỐC THĂM KHÔNG?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nắm được quy định pháp lý về nhà ở xã hội. Theo đó tử 2021 trở về trước, việc xét duyệt mua nhà ở xã hội, trình tự và thủ tục nhà ở xã hội chủ yếu dựa theo các điều khoản, quy định trong Luật nhà ở & nghị định 100/2015. Trong đó nghị định 100/2015 là nội dung cụ thể và chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật nhà ở. 

NHỮNG QUY ĐỊNH TRƯỚC 2021

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nắm được quy định pháp lý về nhà ở xã hội. Theo đó tử 2021 trở về trước, việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội, trình tự và thủ tục nhà ở xã hội chủ yếu dựa theo các điều khoản, quy định trong Luật nhà ở & nghị định 100/2015. Trong đó nghị định 100/2015 là nội dung cụ thể và chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật nhà ở. 

Theo điều 23 của nghị định 100/2015 hướng dẫn Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có nội dung: 

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án:

 • Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;
 • Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này. Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;
 • Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau.

Khoản 2: Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau:

 

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

 

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

 

1

–   Chưa có nhà ở.

–    Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân

40

30

 

dưới 10 m2/người.

 
 

Tiêu chí về đối tượng:

 
 

– Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của

30

 

Luật Nhà ở).

 

2

– Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật

20

 

Nhà ở).

 
 

– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

40

 

Tiêu chí ưu tiên khác:

 
 

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

10

 

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người

7

3

thuộc đối tượng 2.

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

4

 

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu 

 
 

chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang

 
 

điểm cao nhất.

 

4

Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

NHẬN XÉT:

Trường hợp 1: Như vậy trước 2021 việc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đối với hồ sơ hợp lệ sẽ được thoả thuận nếu số lượng hồ sơ bằng hoặc ít hơn với số lượng căn hộ chủ đầu tư công bố.

Trường hợp 2: Nếu số lượng hồ sơ hợp lệ vượt quá số lượng căn hộ do chủ đầu tư công bố, khi đó việc xét duyệt dựa trên tiêu chí chấm điểm. 

Trường hợp 2.1: Nếu hồ sơ chấm điểm hợp lệ và tương ứng với số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước ký hợp đồng thực hiện theo thoả thuận giữa cđt và khách hàng 

Trường hợp 2.2: Nếu số điểm bằng nhau vẫn vượt quá số lượng căn do chủ đầu tư công bố, khi đó sẽ tổ chức bốc thăm

NHỮNG QUY ĐỊNH SAU 2021

Sau 2021, việc triển khai xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội cũng như quy định, nghị định mới áp dụng là nghị định 49/2021 với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong nghị định 100/2015. Theo đó

Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

1. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án thực hiện theo quy định sau:

1.1 Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

1.2 Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quảbốc thăm.

Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định này là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 49 của Luật Nhà ởthì có thể đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thời hạn 15 ngày làm việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến.

Đối với các trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư thì nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng thực hiện theo quy định tại khoản 1  

NHẬN XÉT:

Trường hợp 1: Như vậy sau nghị định mới 49/2021 điều chỉnh thì việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với hồ sơ hợp lệ sẽ được thoả thuận nếu số lượng hồ sơ bằng hoặc ít hơn với số lượng căn hộ chủ đầu tư công bố.

Trường hợp 2: Nếu số lượng hồ sơ hợp lệ vượt quá số lượng căn hộ do chủ đầu tư công bố, khi đó việc xét duyệt dựa trên tiêu chí bốc thăm

KẾT LUẬN

Như vậy, các trường hợp đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội sau năm 2021 thi không còn áp dụng hình thức chấm điểm nữa, mà tất cả các hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đều áp dụng hình thức thoả thuận & bốc thăm.

Xem thêm

 • All Post
 • bản đô nhiệt
 • Bảng giá dự án
 • Bảng giá tổng hợp
 • Bảng tin HOT
 • chính sách pháp lý
 • Chung cư khu vực Hà Nội
 • Chung cư khu vực khác
 • Chuyên mục khác
 • Chuyển nhượng
 • danh sách dự án ecopark
 • danh sách dự án Hồng Hà Eco City
 • danh sách dự án masterise
 • Danh sách dự án vinhomes
 • Giá dự án
 • Góc nhìn
 • Hợp tác kinh doanh đại lý
 • Khu đô thị
 • Liền kề dự án
 • Mua nhà trả góp hà nội
 • Nhà ở xã hội Hà Nội
 • quy hoạch hà nội
 • Tin tức dự án
 • Tuyển Dụng & Hoạt Động
 • Văn phòng, Kiot
  •   Back
  • Bài viết của Hoàng Đạo
  • Bài viết của Việt Trần
  • Bài viết của Thảo Nguyễn BĐS
  •   Back
  • Lãi suất ngân hàng
  • Bank tài trợ, yên tâm vay mua nhà dư án
  •   Back
  • Chuyển nhượng khu vực Hà Nội
  • Chuyển nhượng khu vực khác
  • chuyển nhượng khu vực Hoàng Mai
  • Chuyển nhượng khu vực Hà Đông
  • Chuyển nhượng khu vực Đống Đa
  • Chuyển nhượng khu vực Thanh Xuân
  • Chuyển nhượng khu vực Cầu Giấy
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Gia Lâm
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Thanh Trì
  • Chuyển nhượng khu vực Bắc Từ Liêm
  • Chuyển nhượng khu vực Nam Từ Liêm
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Đông Anh
  • Chuyển nhượng khu vực Long Biên
  • Chuyển nhượng khu vực Hai Bà Trưng
  • Chuyển nhượng khu vực Tây Hồ
  •   Back
  • chuyển nhượng khu vực Hoàng Mai
  • Chuyển nhượng khu vực Hà Đông
  • Chuyển nhượng khu vực Đống Đa
  • Chuyển nhượng khu vực Thanh Xuân
  • Chuyển nhượng khu vực Cầu Giấy
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Gia Lâm
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Thanh Trì
  • Chuyển nhượng khu vực Bắc Từ Liêm
  • Chuyển nhượng khu vực Nam Từ Liêm
  • Chuyển nhượng khu vực huyện Đông Anh
  • Chuyển nhượng khu vực Long Biên
  • Chuyển nhượng khu vực Hai Bà Trưng
  • Chuyển nhượng khu vực Tây Hồ
  •   Back
  • Dự án từ 1 tỷ đến 2 tỷ
  • Dự án từ 2 tỷ đến 3 tỷ
  • Dự án từ 3 tỷ đến 5 tỷ
  • Dự án từ 5 tỷ đến 10 tỷ
  • Dự án từ 10 tỷ đến 20 tỷ
  • Dự án từ 20 tỷ đến 50 tỷ
  •   Back
  • Huyện Thanh Trì
  • Quận Hoàng Mai
  • Quận Thanh Xuân
  • Quận Đống Đa
  • Quận Hoàn Kiếm
  • Quận Tây Hồ
  • Quận Long Biên
  • Quận Ba Đình
  • Quận Cầu Giấy
  • Quận Hà Đông
  • Huyện Gia Lâm
  • Quận Hai Bà Trưng
  • Quận Bắc Từ Liêm
  • Quận Nam Từ Liêm
  • Huyện Đông Anh
  • Huyện Phú Xuyên
  • Huyện Hoài Đức
  • Huyện Mê Linh
  • Huyện Mỹ Đức
  • Thị xã Sơn Tây
  • Huyện Phúc Thọ
  • Huyện Ba Vì
  • Huyện Chương Mĩ
  • Huyện Đan Phượng
  • Huyện Thạch Thất
  •   Back
  • Kiến trúc
  • xây dựng
  • phong thuỷ
  • Nội thất Hà Nội
  • kinh nghiệm mua nhà
  • Top list
  •   Back
  • Ocean City
  • Vinhomes Smart City
  •   Back
  • pháp lý nhà ở xã hội
  •   Back
  • Tiến độ, hình ảnh dự án
  •   Back
  • Từ 10 - 20 triệu
  • Từ 20 - 30 triệu
  • Từ 30-40 triệu
  • Từ 40-50 triệu
  • Từ 50-60 triệu
  • Từ 60-100 triệu
  • Từ 100-200 triệu
  • Từ 200-300 triệu
  •   Back
  • Hoạt động công ty
  • Tuyển dụng
  •   Back
  • Văn phòng, kiot cho thuê
  • Văn phòng, kiot bán

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

THEO DÕI CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

  ĐĂNG KÝ DỰ ÁN MỚI

  Căn hộ diện tích: 1-3 ngủ

  Mức giá: từ 1,5 tỷ/ căn.

  Vị trí: Gia Lâm - Hà Nội

  HỖ TRỢ TỪ NGÂN HÀNG

  ĐĂNG KÝ NGÂN HÀNG

   Edit Template

   Liện hệ: 

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MB-INVEST

   • Địa chỉ: Liền kề TT2-01 IEC RESIDENCES – THANH TRÌ
   • Call: +84-96-244-9299
   You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

   Kênh thông tin nhà, bất động sản tại Hà Nội. Đăng ký để nhận thông tin mới

   Dịch vụ của chúng tôi

   Kết nối thông tin sản phẩm

   Thông tin dự án sớm, trung thực, nhanh chóng.

   Chuyên nghiệp

   Kết nối, Tư vấn sản phẩm phù hợp với tình hình và đối tượng khách hàng

   Định giá

   Đánh giá và định giá sản phẩm bất động sản, đầu tư hiệu quả

   Quảng bá sản phẩm

   Hỗ trợ thông tin, truyền thông và quảng bá sản phẩm (free)

   Hỗ trợ triển khai

   Hỗ trợ kế hoạch triển khai phân phối, thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng.

   Banggiavn.com © 2022 được tạo bởi công ty cổ phần đầu tư và phát triển MB Invest.